Výhody mediace

Mediace  dle zák. 202/2012 Sb., o mediaci má  oproti soudnímu řízení řadu výhod. Mezi ty nejvýznamnější patří ty následující:

1) důvěrnost a soukromí
Mediace je neveřejná, jednání probíhá v soukromí a všechny informace, které zazní mají důvěrný charakter. Mediátor má navíc zákonnou povinnost mlčenlivosti a k této povinnosti se obvykle zavazují navzájem i strany sporu při podpisu dohody o provedení mediace. Důvěrný charakter mají samozřejmě i všechny zápisy a poznámky vzniklé během jednání, které jsou posléze skartovány.

2) neformálnost
Jednání je neformální, strany i mediátor mají v zásadě rovné postavení. Atmosféra by tudíž měla být příjemná a uvolněná. Nutné je jen dodržovat komunikační pravidla, s kterými strany mediátor před začátkem seznámí, a slušné chování.

3) rychlost
K výsledku mediace, tzv. mediační dohodě  jsou zapotřebí v průměru 3 mediační sezení, přičemž 1 sezení trvá 3 hodiny. Vše závisí na konkrétním případu a jeho účastnících, někdy je možné se dohodnout i dříve, jindy je potřeba doba delší. Jednotlivá mediační jednání jsou pak  uskutečňována v rozmezí 14 dnů až měsíc, dle přání klientů. Ve srovnání s řízením soudním je však mediace o mnohem méně časově náročná. Soudní jednání se obvykle neobejde bez předešlých schůzek s advokáty, zároveň doba, než je jednání ve věci nařízeno může být velmi dlouhá, nemluvě o možných odročení a opravných prostředcích.

4) efektivnost
V odborné literatuře se uvádí úspěšnost mediace zhruba v 80 % případů. Následně jsou pak mediační dohody ve zhruba stejném procentu plněny.

5)nižší náklady
Mediace vyjde strany levněji oproti soudnímu řízení. Strany neplatí soudní poplatky, nemusejí se nechat zastupovat advokáty a mediaci hradí každá z poloviny, pokud se nedohodnou jinak. 

6)stavění promlčecích a prekluzivních lhůt  ohledně sporných práv, která jsou předmětem mediace
V současné době je možné absolvovat mediaci i u nezapsaného mediátora, v tom případě se však uvedené lhůty nestaví. Narozdíl od nezapsaného mediátora, je zapsaný mediátor veden v seznamu zapsaných mediátorů u ministerstva spravedlnosti a jeho odbornost je garantována složením mediační zkoušky, dle zák. 202/2012 Sb., o mediaci.