Kdy je a není mediace vhodná, oblasti využití mediace

Mediace není všelék a jsou určité společné znaky případů, které jsou či nejsou pro mediaci vhodné. I když i z nich existují výjimky...

Hlavní znaky případů vhodných k mediaci:
1. strany jsou ve víceméně rovném a mocensky vyváženém postavení
2. strany mají zájem o neveřejné projednávání ( citlivé údaje, obchodní tajemství, know- how)
3. vztahy obou stran jsou dlouhodobé, provázané a předpokládá se, že budou dále trvat i třeba v jiné podobě (péče o děti po       rozvodu) 
4. strany jsou schopny samostatně uvažovat a aktivně jednat
5. rozhodnutí soudu v dané věci nelze jednoznačně předjímat
6. neexistence prvků trestněprávní činnosti


Oblasti využití mediace:
Mediaci je možné využít zejména v občanskoprávních věcech ( v sousedských sporech, sporech o dědictví), v obchodních věcech, v pracovněprávní oblasti, ve sporech týkajících se rodinné oblasti a dalších.


Hlavní znaky případů k mediaci nevhodných:
1.Mediace samozřejmě není možná, pokud se konflikt vystupňuje do neřešitelné podoby. Každý konflikt, prochází určitými vývojovými stadii a pokud se konflikt nachází ve fázi destrukce, nezvládne tuto situaci žádný prostředník. Naštěstí  po fázi destrukce přichází fáze vyčerpání a únavy, při které se stranám vrací racionální pohled na věc a je možné již znovu konflikt řešit například právě prostřednictvím mediace.

2. Mediace není vhodná u sporů, kde je výrazná dominance jedné ze stran,  kde strany nejsou ochotny otevřeně jednat nebo kde nejsou schopny jednat samostatně a zodpovědně ( např. pro závislost či nemoc), kde je požadavek na veřejném odsouzení viníka a rozhodnutí autority, či v případech  kde se vyskytují trestněprávní prvky