Než začne mediace...

1. Kontaktování mediátora

- dohodnutí termínu jednání / první setkání s mediátorem v případě nařízení soudem                                                          - - stručné sdělení předmětu sporu
- sdělení zda se jednání budou účastnit i jiné osoby, např. právní zástupci (za podmínky odsouhlasení obou stran)                                                           

2. Jednání u mediátora

A)Strany se pro mediaci rozhodly samy:
1) zákonná poučovací povinnost mediátora
2) podepsání smlouvy o provedení mediace, 
3) mediace může začít hned po podepsání smlouvy

B) Stranám bylo nařízeno 1. setkání s mediátorem soudem
1) mediátor informuje strany o mediaci, včetně zákonné poučovací povinnosti v rozsahu max 3 hodin (což samozřejmě  
    neznamená, že by celé 3 hodiny musely být využity, pokud by strany neměly o tolik informací zájem) 
2) strany se rozhodnou, zda mediaci dobrovolně podstoupí, či nikoliv.
    a) strany podepíší dohodu o provedení mediace a mediace může začít okamžitě
    b) strany nemají zájem o mediaci - mediátor vydá stranám potvrzení o absolvování prvního setkání