Mediace- co je mediace a jak probíhá

Co je mediace?

Mediace je mimosoudní řešení sporů za účasti mediátora.
Jde o dobrovolný proces, při kterém třetí nestranná a nezávislá osoba - mediátor, 
napomáhá stranám sporu najít takové řešení, které bude pro obě strany přijatelné a uspokojivé.
Mediátor není soudcem, ani rozhodcem, jeho zákonnou povinností je být nestranný a nezávislý, nemůže proto za strany spor řešit, strany soudit, či je ochraňovat. Má odpovědnost za proces mediace, nikoliv za jeho výsledek. Jeho nejdůležitějším úkolem, je pomoci stranám překonat různé překážky v komunikaci, tak aby si vzájemně dokázaly lépe naslouchat, pochopily, jaké zájmy a potřeby se skrývají pod povrchem základních pozic, s kterými do mediace přišly a díky tomu pak byly schopny najít řešení, které pro ně bude skutečně akceptovatelné, realistické a které budou v budoucnu dobrovolně plnit.
Dalším důležitým aspektem je orientace na budoucnost. Pochopení minulosti je důležité pouze pro to, aby mohla být vytvořena nová pravidla pro příště, která zamezí opakování toho, co stranám v minulosti vadilo a  nevyhovovalo.


Zásady mediace:

1. dobrovolnost - mediace je dobrovolná - k aktivní účasti či přijetí dohody nelze nikoho nutit, strany mohou mediaci kdykoliv ukončit bez udání důvodů

2. důvěrnost  a soukromí - povinnost mlčenlivosti je dána zákonem a smluvně bývá rozšířena i na strany sporu 

3. neutralita a nestrannost mediátora - mediátor je nezávislý a  nepodjatý, je prostředníkem, který vede proces mediace, nesoudí, nerozhoduje, ani za strany  jejich spor neřeší

4.mediace je  procesem stran - je potřeba aktivní účasti stran, zejména ochota dostatečně komunikovat a otevřeně sdělovat potřebné informace, mediátor odpovídá primárně za procesní stránku mediace, za výslednou mediační dohodu jsou odpovědny strany


Jak mediace probíhá?

K tomu, aby mediace vůbec mohla začít je nejprve nutné uzavřít smlouvu o provedení mediace mezi stranami konfliktu a mediátorem, v které se krom jiného určí i datum a čas prvního mediačního jednání (obvykle na dobu ihned po uzavření smlouvy).

Proces mediace poté probíhá v určitých postupných fází:

V první fázi strany přivítá mediátor, který dále vysvětlí, jak bude vše probíhat, jaké zásady v mediaci platí a jaká pravidla je třeba při jednání dodržovat, aby mediace vůbec mohla být úspěšná.

Ve druhé fázi strany postupně každá zvlášť sdělí mediátorovi svůj pohled na spor. Mediátor klade stranám otázky, proto aby se zorientoval v situaci a získal potřebné informace pro svou další práci se stranami, ale i proto, aby umožnil stranám se vzájemně lépe pochopit a zjistit důvody, které je vedou k jejich stanoviskům.

V další fázi strany diskutují mezi sebou a posléze hledají vhodná řešení. V případě nedodržování pravidel, silných emocí  mediátor zasahuje vhodnými intervencemi.

Následuje fáze vyjednávání konkrétních podmínek.

Poslední fáze je pak fází tvorby dohody, která by měla být určitá, srozumitelná, uskutečnitelná a pro obě strany uspokojivá natolik, aby ji v budoucnu bez dalšího dobrovolně plnily.

Jak dlouho to trvá?

Mediační jednání je obvykle tříhodinové, záleží ovšem na dohodě zúčastněných. Pro vyřešení sporu je průměrně potřeba 3 mediačních sezení, záleží ovšem na složitosti konkrétního případu - každá mediace je jedinečná a stejně tak i její účastníci. Některé spory se dají vyřešit i během prvního mediačního sezení, jindy je jich zapotřebí mnohem více.